REGULAMIN SERWISU WWW.WOJCIECHJUSIEL.PL

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. 
 2. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronie internetowej Serwisu. Na żądanie Klienta Regulamin może być udostępniony także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).  
 3. Podstawowe definicje:
  1. Regulamin: Regulamin Serwisu Internetowego. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania z Serwisu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm.). Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Trener zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017.683 t.j. ze zm.);
  2. Trener lub Usługodawca: Wojciech Jusiel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Jusiel SPORT-PERFROMANCE, ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8982182431, REGON 022375467;
  3. Klient lub Usługobiorca lub Użytkownik: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która zawrze umowę z Trenerem w zakresie działalności Serwisu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
  4. Konsument: Klient będący osobą fizyczną zawierający umowę z Trenerem, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
  6. Serwis lub Serwis Internetowy: Usługa Elektroniczna, Serwis Internetowy, prowadzony przez Trenera pod adresem internetowym www.wojciechjusiel.pl;
  7. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną Loginem i Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Serwisu;
  8. Login – indywidualne oznaczenie Klienta, stanowiące ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, podanych przez Klienta podczas zakładania Konta;
  9. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, podany przez Klienta podczas zakładania Konta, umożliwiający zabezpieczenie dostępu do Konta;
  10. Usługa – usługa znajdująca się w ofercie Trenera, która umożliwia Klientom uzyskanie świadczeń w zakresie działalności Trenera, w szczególności z zakresu treningu;
  11. Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Usługi, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia i jego przyjęcia przez Trenera;
  12. Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia;
  13. Zamówienie – dyspozycja zakupu Usługi, złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
  14. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Dane Trenera do kontaktu z Klientem: adres ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław, adres poczty elektronicznej kontakt@wojciechjusiel.pl, numer telefonu +48 506 018 294.
 2. Trener oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

1) Serwis internetowy ze sklepem,

2) Newsletter,

3) Konto,

4) Blog.

 1. Trener świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 2. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej. 
 3. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. 
 4. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Trener podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Trener wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Serwisu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Serwisu lub poprzez usunięcie Konta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. Zawarcie umowy świadczenia płatnej usługi wymaga Zamówienia i zapłaty zgodnie z Regulaminem.
 6. Nie ma możliwości korzystania z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. 

ROZDZIAŁ 3.  DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
 1. Usługodawca zapewnia, aby dane te były:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; 
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 1. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
 1. Usługodawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Użytkownikom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
 3. Usługodawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Usługodawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Usługodawcy.

8. Usługodawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

9. W związku z działalnością gospodarczą Usługodawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:

1) podwykonawcom;

2) firmie hostingowej,

3) dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,

4) dostawcy usług internetowych,

5) dostawcy platformy płatności elektronicznych,

6) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,

7) podmiotom świadczącym obsługę księgową lub prawną.

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

§ 1 Konto.

 1. Rejestracja Konta w Serwisie jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu Loginu oraz Hasła. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane. 
 2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Serwisie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Trenera drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@wojciechjusiel.pl lub pisemnie na adres Trenera: ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław. 

§ 2. Newsletter

1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.

4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Trenera drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@wojciechjusiel.pl lub pisemnie na adres Trenera: ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław.

§ 3. Blog

1. Usługodawca zamieszcza na blogu porady z zakresu  treningów. 

2. Użytkownik ma prawo korzystania z bloga w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa, w tym poprzez:

1) przeglądanie bazy materiałów (teksty, zdjęcia, galerie zdjęć, filmy, itp.) stanowiących treść Serwisu informacyjnego;

2) komentowanie informacji;

3) […].

2. Korzystanie z bloga może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie. 

3. Usługodawca wyraża zgodę na korzystanie z bloga przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 4. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

    1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
    2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy. 
    3. Korzystanie z Serwisu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych. 
    4. Trener nie ma obowiązku i stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

ROZDZIAŁ 5. USŁUGI 

§ 1. Informacje ogólne

 1. Trener świadczy na rzecz Klientów Usługi w zakresie:

1) indywidualnych treningów personalnych;

2) planów treningowych;

3) prowadzenia treningowego na odległość (online).

 1. Usługi świadczone są odpłatnie. 
 2. Korzystanie z Usługi nie jest możliwe anonimowo. 
 3. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści (informacji, zdjęć, itp.) o charakterze bezprawnym.
 4. Klient ma prawo korzystania z Usługi w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa, w tym poprzez uzyskiwanie informacji poprzez przeglądanie bazy materiałów (teksty, zdjęcia, galerie zdjęć, filmy, itp.), uzyskiwanie porad, korzystanie z Usług.

6. Trener wskazuje, że:

 1. Usługi są świadczone przez Trenera oraz jego podwykonawców (specjalistów z danej dziedziny);
 2. Klient powinien podać dane dotyczące jego stanu zdrowia, aktywności fizycznej, nawyków żywieniowych, nałogów, alergii, itp.;
 3. stosowanie treningu może być wykluczone (na czas określony lub nieokreślony) w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Klient przez przystąpieniem do treningu powinien przeprowadzić z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań,
 4. skuteczność treningu jest uzależniona od zaangażowania Klienta (przestrzeganie zaleceń) oraz jego stanu zdrowia (skuteczność jest wyższa, gdy treningi zostały rozpisane na podstawie aktualnych wyników badań i informacji od Klienta);
 5. trening personalny wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji. Jeśli zachodzą jakiekolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia Klienta lub w związku z realizowanym treningiem występują dodatkowe dolegliwości, Klient powinien  zasięgnąć konsultacji lekarza lub innego specjalisty.

§ 2. Zamówienia

 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Serwisie. 
 2. Korzystanie z Usługi wymaga rejestracji Konta przez Klienta oraz podania niezbędnych informacji i danych, adresu poczty elektronicznej, a także złożenia oświadczeń, w tym w sprawie akceptacji Regulaminu i przetwarzania danych osobowych. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie informacji i dane zgodnie ze stanem faktycznym.
 3. Klient może dokonać zakupu Usługi z dostępnych w Serwisie. 
 4. Usługi różnią się zakresem i ceną. Szczegółowe informacje i opis zawarte są w Serwisie. 
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w dni powszednie po godzinie […], w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego. 
 6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Usługodawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 7. Czas realizacji Usługi wynosi od […] do […] dni roboczych. 

§ 3. Płatności

 1. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT, o ile jest wymagany). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w opisie Towaru jest wiążąca dla obu stron. Cena podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron. 
 2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. koszty dostawy, dojazd, itp.) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. 
 3. Klient może wybrać formę płatności:
 1. przelew tradycyjny – zapłata przed skorzystaniem z Usługi (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Usługodawcy. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Usługodawcy;
 2. zapłata za pośrednictwem systemu płatności […] – zapłata przed skorzystaniem z Usługi (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu płatności. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności;
 3. zapłata przy korzystaniu z Usługi (gotówka lub płatność kartą) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy korzystaniu z Usługi w trakcie spotkania z Usługodawcą. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.  
 1. Trener wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi.
 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty w maksymalnym terminie […] dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2018.1025 t.j. ze zm.) – Usługodawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Usługodawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

§ 4. Wykonanie

Świadczenie Usług oraz kontakt z Klientem następują:

1) poza internetem (dotyczy indywidualnych treningów personalnych);

2) drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail, o ile strony nie postanowią inaczej dotyczy planów treningowych oraz prowadzenia treningowego na odległość (online).

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami. 
 2. Trener jest odpowiedzialny względem Konsumenta na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U. 2018.1025 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017.683 t.j. ze zm.). 

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje dotyczące Usług Klient powinien kierować do Trenera w formie pisemnej na adres: ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Trenera drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@wojciechjusiel.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta.
 3. Trener zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Trener nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Trener podejmie odpowiednie działania. 
 5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

ROZDZIAŁ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Trenera lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U. 2018.1025 t.j. ze zm.).
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia od dnia zawarcia Umowy. 
 3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Serwisu. 
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017.683 t.j. ze zm.), w tym:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Trener wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Trenera utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Trener nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. w której towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Trener nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Trener do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Trener świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Trenera o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Trener wskazuje, że: 

1) Wykonanie Usługi, w tym przeprowadzenie treningu, przekazanie drogą elektroniczną planów treningowych lub prowadzenia treningowego na odległość (online), w sposób zgodny z Regulaminem, oznacza, że Usługodawca w pełni wykonał usługę w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), co oznacza, że Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 punkt 1 ww. ustawy.

2) z uwagi na zakres Usług przyjąć należy, że przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), co oznacza, że Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 punkt 3 ww. ustawy.

6. Trener niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, ale jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w punkcie 4 podpunkcie 1 niniejszego rozdziału, to Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

7. Trener dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

8. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest  za niezawartą. 

ROZDZIAŁ 10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Trenera. 

2. Adres strony, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość Serwisu stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. 

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Trenera, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony Serwisu bez zgody właściciela jest zabronione. 

ROZDZIAŁ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Trenerem i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Trenera. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Trenerem i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).